Pre zobrazenie cien na našich veľkoobchodných stránkach je potrebná registrácia, po schválení a Vašom prihlásenie je Vám k dispozícii kompletný sortiment vrátane cien. Zavrieť

Reklamačný poriadok a reklamačný protokol

Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "reklamačný poriadok")  upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu WIXI VEĽKOOBCHOD od našej spoločnosti:

Wixi s.r.o., so sídlom Revoluční 1017/23, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III, Česká republika
IČO: 28518772
DIČ: CZ28518772
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 147579
adresa pre doručovanie: Revoluční 1017/23, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III, Česká republika
telefónne číslo:                (+420) 325 513 052
                                     (+420) 800 992 277
kontaktný e-mail: info@wixi.cz


1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

          - je v dohodnutom množstve;
          - zodpovedá akosti a prevedení, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, prípadne podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, prípadne podľa účelu vidieť zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý;
          - za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aké bolo medzi nimi dohodnuté;
          - nemá právne vady, tj. K tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavené dokumenty a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za akosť.

1.2. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.


2. Práva kupujúceho z chybného plnenia

2.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117.


2.2. Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležia kupujúcemu tieto práva z chybného plnenia:
          a) odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
          b) odstránenie vady opravou veci;
          c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
          d) odstúpenie od zmluvy.

2.3. Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:
          a) odstránenie chyby; alebo
          b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.4. O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s predávajúcim.
Pokiaľ kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť.
Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:
          a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
          b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;
          c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo
          d) kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.


3. Nemožnosť uplatnenie práv z chybného plnenia


3.1. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:
          - opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
          - veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
          - ak to vyplýva z povahy veci.


4. Postup pri reklamácii


4.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

4.2. Záväzný postup pri reklamácii:
          - pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;
          - kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať poruchu a / alebo popísať, ako sa prejavuje;
          - reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
          - kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru.

4.3. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy bolo predávajúcemu doručené reklamovaný tovar.

4.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.


Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 26.3.2018.

Stiahnuť Reklamačný protokol.

Reklamácia

Videonávod ako si na nasadiť kontaktné šošovky. Produkty
na porovnanie (0)